Vereniging

Bomenkap Januari 2024

In november is het bestuur samen met Frank Ruinard door de wijk heen
gelopen als voorbereiding op de komende bomenkap in januari 2024.

Uitgangspunt voor de selectie is zoals altijd de status van de bomen en navolging van het door de bewoners vastgestelde beheerplan.
Hierbij wordt eerst gekeken naar gezondheid van de bomen, positie ten opzichte
van andere bomen en woningen. Inmiddels zijn er ook een behoorlijk
aantal bomen waarvan de wortels boven de grond uit gaan steken en zelfs op een enkele plek
de banden bij een oprit ontzetten. Op sommige plaatsen is het daarom nu noodzakelijk een of meer bomen te
kappen waardoor andere bomen juist moeten blijven staan.

Als er ruimte is wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
binnengekomen verzoeken van bewoners. Dat moet echter wel passen binnen
de mogelijkheden, waarbij het aanzicht van de wijk gewaarborgd moet
blijven. Er zal daarom binnen het beheerplan nooit ruimte zijn om aan alle verzoeken tegemoet
te komen.

Op basis van de gemaakte ronde is op advies van Ruinard besloten om in
januari 2024 een 8-tal bomen te kappen. Op de tekening is met de rode
stippen aangegeven om welke bomen het gaat. De kap zal waarschijnlijk
eind januari plaatsvinden en we zullen later terugkomen op de exacte
planning.

Voor de komende jaren voorziet het bestuur dat er waarschijnlijk meer
bomen gekapt zullen moeten gaan worden, waardoor er mogelijk ook iets
eerder dan gepland nieuwe bomen aangeplant zullen moeten worden.
Besluiten hierover zullen echter pas later in 2024 of 2025 genomen moeten worden.

Het bestuur

Link naar de tekening

Aanplanten bomen vindt plaats op 16 en 17 maart!

Na het kappen van zeven bomen per jaar in 2018, 2020 en 2022 wordt er in 2023 zoals eerder gemeld voor het eerst weer aangeplant. Deze aanplant zal komende week plaatsvinden, op 16 en 17 maart met een uitloop naar 18 maart.  De bomen zullen handmatig en met behulp van een mini-kraan in de grond gezet worden en worden voorzien van kniepalen met boombanden.

In het eerdere bericht op de website is een tekening te vinden met de beoogde plaatsen waar de nieuwe bomen zullen komen. Het aantal bomen ligt voor dit jaar vast. Voor de indeling is er wel enige flexibiliteit mogelijk bij het plaatsen van de bomen. We verzoeken jullie goed naar de tekening te kijken en mochten jullie vragen of verzoeken hebben dan horen we dat graag. Met verzoeken zullen we in overleg met Ruinard rekening houden. Voor het bestuur zal echter het advies van Ruinard doorslaggevend zijn.

Vanuit het bestuur zal er aanstaande donderdag en vrijdag een deel van de dag iemand aanwezig zijn voor overleg en begeleiden van het uitzetten van de bomen.

Tot slot nog links naar het eerdere bericht en de informatie over het type boom:

Als je wilt reageren met een vraag of verzoek neem dan contact op met een bestuurslid of stuur een bericht naar info@bomenweide.nl.

Dirk-Jan Niggebrugge – Voorzitter
Edwin de Jong – Penningmeester
Gerdo van Peppel – Secretaris

Aanplant nieuwe bomen 2023

Wij gaan aanplanten!

Binnenkort wordt voor het eerst in de Bomenweide de open plekken die zijn ontstaan door het kappen van bomen weer opgevuld.   Wanneer de aanplant zal plaatsvinden is nog niet bekend. Wel dat dit in het aanplant seizoen binnen enkele weken beoogd wordt. Zodra we een datum hebben gekregen van onze groenleverancier informeren wij jullie hier verder over.

Het bestuur geeft hiermee invulling aan het mandaat dat is verkregen bij de vaststelling en goedkeuring van het lange termijn onderhoudsplan door de Algemene ledenvergadering  in 2018.

Waar gaat het hier om

Voor het mandelig gebied rond onze woningen geldt een instandhoudingsplicht. In 2014 is het beheer door de gemeente Overbetuwe overgedragen aan ons als bewoners. De beheervereniging voert daarvoor de taken uit die nodig zijn voor de instandhouding.

Enkele jaren na de overdracht is er een lange termijn instandhoudingsplan opgesteld waarin is opgenomen dat we om de twee jaar een boom of 7 kappen en iedere zes jaar de open plekken weer opvullen. In de corona jaren is de kap wel doorgegaan. De aanplant is een jaar uitgesteld naar 2023. Afhankelijk van de conditie van de bomen en de verkregen ruimte na kappen kan de planning in de toekomst nog bijgesteld worden.

Het bestuur heeft onze huidige groenleverancier gevraagd om een eindplaatje te maken voor de Bomenweide waarbij rekening wordt gehouden met enkele randvoorwaarden zoals:
– Blijven voldoen aan de uitgangspunten in de akte van levering tussen de eigenaren en de gemeente
– Instandhouding van de uniformiteit en het beeldbepalend aangezicht van de wijk
– Daar waar aanplant te dicht op elkaar of op de woning / terrasmuur staat dit verruimen en/of uitdunnen
– Beperken van risico voor beschadiging drainage systeem
– Parkeerstrook vrijhouden in langs richting wegen- Eenzelfde soort Sierkers als nu aangeplant. Met eerdere vorm snoei de regie te behouden.

Hoe ziet het er nu en straks uit

In bijgaande tekeningen geven we het originele aanplant in de wijk en de beoogde eindsituatie na kap van alle bomen en aanplant van nieuwe. Een derde tekening geeft de bestaande bomen en die binnenkort aangeplant gaan worden. Dit worden jonge bomen met een stamomtrek van 16 – 18 cm, dus ca. 5,5 cm dik en zijn 2,5 m tot 3 m hoog. Informatie over de specifieke boom in deze link.

Helaas biedt de mandeligheid van het gebied niet de mogelijkheid om individuele wensen als uitgangspunt te hanteren. In principe geldt voor elke wijziging of aanpassing aan het mandelig gebied dat er door 36 bewoners over gestemd moet worden.

Als bestuur zien wij geen bezwaar tegen onderlinge afstemming tussen betrokken bewoners voor het tussen de woning gelegen gebied als het gaat om de exacte plaats voor aanplant van een boom.

Het aantal bomen tussen de woningen ligt wel vast. Ook zal de groenleverancier letten op de afstand tussen de bomen en het vrijhouden van de woning. Zodat na volgroeien kruinen vrij blijven en de woning niet wordt geraakt.

Als er nog vragen zijn neem dan contact op met een bestuurslid of stuur een bericht naar info@bomenweide.nl.

Dirk-Jan Niggebrugge – Voorzitter
Edwin de Jong – Penningmeester
Gerdo van Peppel – Secretaris


Oorspronkelijke situatie

Beoogde eindsituatie

Aanplant nieuwe bomen 2023

Contact

Voornaam
Achternaam

Informatie voor makelaars en notarissen

Bij de laatste verkoop van een woning in onze wijk is er door vier verschillende partijen navraag gedaan bij het bestuur over de jaarstukken van de Vereniging van Eigenaren (VvE) e.d.

Wij hebben echter geen VvE maar een beheervereniging!

Er zit een juridisch verschil tussen een VvE en een beheervereniging.
In tegenstelling tot een VvE hoeft een beheervereniging geen reservefonds en een collectieve opstalverzekering te hebben.

Wij zijn als beheervereniging dan ook niet verplicht deze zaken te hebben en/of aan een notaris, makelaar of taxateur te overhandigen.

De verplichting tot de bijdrage aan de vereniging is voor onze woningen vastgelegd in het koopcontract van de woning.

De hoogte van de bijdrage is vastgesteld in ons huishoudelijk reglement en wordt door middel van de jaarlijkse ledenvergadering door de leden vastgesteld en beschreven.

Onze penningmeester kan indien gewenst met toestemming van de eigenaar van de woning informatie verschaffen over een eventuele betalingsachterstand van de eigenaar aan de vereniging. Wij zijn echter niet verplicht om inzage in onze boekhouding te geven aan derden.

De statuten van onze beheervereniging zijn tevens bij de notaris ingeschreven en op te vragen.

 

Terug in de tijd: 1998 – Project de Bomenweide

En zo stond het in 1989 in de brochure van Proper Stok:

“De Bomenweide”

Aan de noordzijde van het plan “De Melkweide”, gelegen tegen de Rijndijk, worden de 36 vrijstaande twee onder één kapwoningen van “De Bomenweide” gerealiseerd.
De zorgvuldig toegepaste architectuur zorgt ervoor dat “De Bomenweide” als de kroon van het gehele plan mag worden beschouwd.
De torens zullen worden gesitueerd in een prachtige, groene woonomgeving, welke zal bestaan uit, met diverse fruitboomsoorten voorziene graslanden.
Vanuit de slanke torens zal het mogelijk zijn een uniek uitzicht te verkrijgen over zowel de Rijn met haar uiterwaarden, als de ecologische zone welke centraal in het plan zal zijn gelegen.
Naast de opstelplaats van de auto welke is gesitueerd voor de woning, bevindt zich op de begane grond tevens de inpandige garage.
Daarnaast treffen we op de begane grond een royale entree en het toilet aan.
Vanuit de entree betreden we, middels een trap, de ruime eetkeuken welke zich op ca. 1 meter boven het entreeniveau bevindt.
De keuken biedt toegang tot het riante, zonnige terras.
Vanuit de keuken hebben we een directe kijk op de ca. 1,5 meter hoger aanwezige woonkamer.
Door deze split-level-werking zal de hoogte van de keuken (ca. 3,90 meter hoog), een uitermate ruimtelijke werking geven aan de woning.
Middels enorme glaspuien aan de achtergevel van de woning, is het mogelijk om vanuit de woonkamer een prachtig uitzicht te verkrijgen op het groene buitengebied.
Op de eerste verdieping treffen we naast drie royale slaapkamers en de uiterst complete en luxe afgewerkte badkamer, een separaat (tweede) toilet aan.
De vaste trap leidt ons naar de veelzijdige studio.
Deze studio biedt ruimte voor diverse invullingen, en een spectaculair uitzicht op de omgeving.

Brochure Proper Stok Bomenweide Heteren

Wat is een beheervereniging?

Wat is een beheervereniging?

Een beheervereniging wordt vaak opgericht als er sprake is van mandeligheid. De vereniging heeft als doel het beheren van alles wat met dit mandelige terrein te maken heeft.

Met een beheervereniging kan het niet meer voorkomen dat slechts één mede-eigenaar het onderhoud regelt en uit eigen zak betaalt om dit vervolgens te vorderen bij de andere mede-eigenaren.
Het onderhoud wordt namelijk door de beheervereniging geregeld.
Elke mede-eigenaar kan lid van deze vereniging worden en zo mee bepalen hoe het onderhoud wordt geregeld en wat de hoogte van de contributie (bijdrage in onderhoud) wordt.
Lid worden van de vereniging is niet verplicht, een lid heeft echter inspraak in wat er met het mandelig terrein gebeurd. Het bijdragen aan de kosten van het onderhoud is wel een verplichting van de huiseigenaar.

Het is belangrijk om de beheervereniging goed op te zetten zodat bestuur en leden weten dat zaken goed ingericht zijn en de verantwoordelijkheden bekend zijn.

Een beheervereniging is overigens niet het zelfde als een Vereniging van Eigenaren, want een beheervereniging is voor de wet een “gewone” vereniging.
Hierdoor kent een beheervereniging geen verplicht lidmaatschap, in tegenstelling tot een VvE.
De  beheervereniging kan de eigenaar die opzegt wel aan betalingsverplichtingen houden. Het e.a. kan zijn beschreven in een koopcontract.
Er zijn ook uitspraken van rechters te vinden die conflicten in dit soort zaken behandeld hebben.

Meer informatie over mandeligheid en beheerverenigingen staat bijvoorbeeld op de volgende internetpagina’s:
www.fiduciebeheer.nl/mandeligheid-en-de-beheervereniging
http://www.mandeligheid.nl/faq
Kamer van Koophandel – vereniging als rechtsvorm