Heteren algemeen

Geen inzameling van oud papier t/m 19 januari 2021!

Beste bewoners,

In verband met de nieuwe lockdown zal tot en met 19 januari GEEN oude papier worden opgehaald. Dit betekent dat net als in het voorjaar ook deze maand het oud papier NIET opgehaald zal worden! Overig afval zoals PMD en de grijze en groene containers zullen wel volgens het normale schema worden opgehaald. 

Om rommel op straat te voorkomen verzoeken we hier rekening maar te houden en het papier dan ook niet aan de weg te zetten! Als het echt noodzakelijk is kan het oud papier eventueel zelf naar de milieustraten worden gebracht. Deze zijn wel open, maar hanteren wel extra maatregelen. Het verzoek van de gemeente is om de milieustraten alleen te bezoeken indien het echt noodzakelijk is.

Zie de website van de gemeente voor details: https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Informatie_over_het_coronavirus/Informatie_over_afvalinzameling

Zodra we meer weten zullen we dat uiteraard op de website publiceren.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Beheervereniging de Bomenweide

Plas van Wijck binnen 8 jaar ontzand

De Gelderlander bericht vandaag over de plannen bij de Plas van Wijck : http://www.gelderlander.nl/regio/betuwe/heterense-plas-binnen-8-jaar-ontzand-1.4118062

In het artikel schrijft men dat de de Gemeente Overbetuwe in een reactie op de inspraakprocedure heeft laten weten dat de plas in maximaal 7 jaar volledig ontzand wordt.
Uiterlijk in 2017 dienen deze werkzaamheden te beginnen.
Het plan is, zoals bekend, om de plas en het omliggende gebied een recreatieve functie te geven.

De gemeente weerlegt volgens de Gelderlander de vrees voor verkeersoverlast omdat de plas straks vooral een lokale recreatiefunctie zal hebben waarbij verwacht wordt dat inwoners te voet en op de fiets komen.

Anderzijds komt de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg voor de ontzander op minstens 150 meter van bestaande woningen te liggen.
Ook het lawaaioverlast van de ontzandingsmachines zal binnen de norm blijven en ’s nachts en op zondag wordt er niet gewerkt.
Daarnaast komt de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg (de huidige weg naar de steenfabriek komt te vervallen) op minstens 150 meter van bestaande woningen te liggen.

plasvanwijck

Zie ook het antwoord van de gemeente Overbetuwe op een vraag tijdens de algemene ledenvergadering van 03-09-2013:
Vraag:  
 Op de tekening van het ontwerp voor de Plas van Wijck staat er een doorgang vanaf de Steeg naar onze wijk. Verzoek om dit na te vragen bij de gemeente, wij willen dit liever afgesloten houden.
 Antwoord:
 De gemeente heeft op dit moment geen plannen om de doorgang te realiseren. De Steeg ligt ook op particulier terrein.
 De begrenzing van het plangebied Randwijkse Waarden ligt bij de dijk. De Steeg maakt geen onderdeel uit van het plan.
 Er is op tekening slechts aangegeven hoe de Randwijkse Waarden toegankelijk zijn of kunnen worden gemaakt vanuit het dorp.

Bronnen: de Gelderlander en Gemeente Overbetuwe.
Meer informatie:
Brochure
Eindverslag Inspraak
Ontwikkelingsplan Randwijkse Waarden
Detail-uitwerkingen
Tekening Randwijkse Waarden DO [blad 1 van 2]
Tekening Randwijkse Waarden DO [blad 2 van 2]
Inrichtingsplan recreatie/ecologische verbinding

Centrumplan Heteren

Centrumplan Heteren

Het centrumplan Heteren is een verzameling van projecten in de kern Heteren.
Het doel van deze projecten is het vormen van een dorpshart voor Heteren.

De 1ste fase van dit plan is alweer enige tijd geleden afgerond. Dit betreft de Brede School, de sporthal en het zalencentrum de Bongerd.
Alle drie de voorzieningen zijn in 2011 in gebruik genomen.
De vrijgekomen locaties worden her-ontwikkeld.

De Raad van State heeft nu uitspraak gedaan over de ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan voor de 2e fase van het Centrumplan.
Die uitspraak is gedaan op 12 december 2012 in het voordeel van de gemeente, waardoor de plannen nu uitgevoerd kunnen worden.

De eerste stap die nu gezet gaat worden is het aanpakken van de Beemdhof.

beemdhof

Bron: http://www.overbetuwe.nl/Actueel/Projecten/Centrumplan_Heteren

Nieuwsbrief december 2012: http://www.overbetuwe.nl/dsresource?type=pdf&objectid=overbetuwe:48353&versionid=&subobjectname=

Plaatsing van (tijdelijke) bushaltes Steenovenlaan

Het volgende bericht kwam vanavond van OV Heteren.
Heeft niet direct wat met de werkgroep Bomenweide te maken, maar het heeft wel met onze wijk te maken, vandaar dat ik het bericht ook hier even plaats.

Beste buurtbewoners, betrokkenen,

Zoals jullie wellicht reeds gezien hebben, zijn afgelopen week de drempels op de Steenovenlaan aangepast en zijn tijdelijke haltes geplaatst.
Dit alles voor het gereedmaken van de gewijzigde route van buslijn 36, voorheen 76.
Per 9 december gaat de nieuwe dienstregeling van start.

Op youtube zijn de nieuwe routes en tijden door Breng OV in kaart gebracht :

Lijn 36 : Arnhem CS – Heteren

http://youtu.be/t783BTGQ9SE
http://youtu.be/NC1DTcWJxxl

Lijn 53 : Arnhem ’t Duifje – Wageningen Busstation

http://youtu.be/_WNGXANRv60
http://youtu.be/yBns-TBmTNo

Op de site van Breng OV is het mogelijk de tijden en dienstregeling in te zien : www.breng.nl

De reden voor het plaatsen van de tijdelijke haltes ligt in het feit dat de nieuwe haltes nog niet beschikbaar zijn en dat de gemeente de nieuwe haltes graag in goed overleg wil aanleggen.
Dit is namelijk het gevolg van een uitspraak tijdens de raadsvergadering op 28 juni 2011.
Na enige tijd stilte is er inmiddels meerdere malen contact geweest en zijn eerdere ontwerpen aangepast.
Overigens ligt de tijdelijke halte aan de zuidzijde van de Steenovenlaan niet op de uiteindelijke locatie, dit ter info.

In het eerste ontwerp zouden alsnog bomen gekapt moeten worden.
Uiteindelijk, en in goed overleg met de beleidsmedewerkers van de gemeente, hebben we kunnen voorkomen dat de aanleg van de haltes de laan-structuur en groen ingrijpend zouden aantasten.
Door de haltes verder uit het groen te plaatsen kunnen de bomen behouden blijven.
Als gevolg van het behoud van de bomen wordt op de locatie van de haltes de Steenovenlaan versmald, hetgeen ook snelheids-remmend zou moeten werken.
Dit als compensatie voor de verlaagde drempels.
In de bijlage worden beide haltes getoond.
De haltes worden ‘sober’ aangelegd. Dit betekent dat er geen abri wordt geplaatst.
Dit heeft te maken met de gewenste open structuur van de laan, het niet creëren van ongewenste hangplekken en de te verwachten reizigersaantallen.
Wel worden er enkele fietsenklemmen geplaatst.
Verder wordt de halte volgens de gemeente aangelegd met het in acht nemen van de huidig geldende regels voor minder validen.
Vanuit het voet- en fietspad worden de haltes via een verhard pad toegankelijk gemaakt waarbij visueel gehandicapten worden ondersteund middels de ‘geleide tegels’.

Wanneer we het resultaat bekijken denken wij dat de gemeente een nette oplossing heeft gemaakt waarbij de groene laanstructuur van de Steenovenlaan zeker blijft bestaan.
Er vindt geen inbreuk plaats op de laan en het groen wordt minimaal aangetast.
Ook wordt het opheffen van de drempels gecorrigeerd door de versmalling.
Ten opzicht van de keerlus is dit het maximaal haalbare zoals wij het kunnen inschatten.

Graag horen wij indien er opmerkingen of aanmerkingen met betrekking tot de lay-out en opbouw van de haltes zijn.
Voor de goede orde : De positie van de haltes en de route van de lijn staan niet meer ter discussie; het gaat puur om de aankleding van de haltes.
Nogmaals, gezien de frequentie van de busdienst (lijn 36 : 2x per uur in 1 richting) en de bereikbaarheid van de westzijde van het dorp, denken wij dat dit een goede oplossing is.

Met vriendelijke groet,

namens OV Heteren,
Leslie Hendriks

Openbaar Vervoer Heteren: Nieuwe dienstregeling vanaf 9 December 2012.

Ter info: Bericht van Openbaar Vervoer Heteren,

Beste lezer,

Het is al lange tijd stil geweest met betrekking tot de wijziging in de routes van de buslijnen 6 en 76 in Heteren.
Aangezien de nieuwe dienstregeling en de nieuwe routes op 9 december operationeel worden wil ik toch van deze gelegenheid gebruik maken u te informeren over de
status van de wijzigingen.
De situatie is dat op 9 december de nieuwe dienstregeling landelijk wordt gewijzigd.
Er vallen lijnen af, er komen lijnen bij en bestaande lijnen worden gewijzigd.
Dat dit impact voor de betrokkenen heeft mag duidelijk zijn.
Voor de buslijnen in Heteren heeft dit de volgende impact :

– Lijn 6 Heteren – Arnhem CS wordt vervangen door lijn 53 Arnhem ’t Duifje – Wageningen Busstation.

Dit betekent concreet dat het vanaf 9 december mogelijk wordt vanuit Heteren naar zowel Arnhem te reizen, maar ook vanuit het dorp naar Wageningen.
Helaas is het niet meer mogelijk zonder overstap naar Arnhem Centraal te reizen; de lijn stopt in de wijk ’t Duifje.
Tevens zijn er maar enkele opstappunten aan de zuidkant in Heteren; de bus rijdt niet meer door / om het dorp.
Daarentegen is de aansluiting naar Wageningen gerealiseerd waardoor er mogelijkheden zijn om door te reizen richting Ede / Amersfoort / Utrecht.
Deze lijn rijdt op de werkdagen en heeft een uitgebreidere tijdsdekking dan lijn 6.

Reismogelijkheden vanuit Heteren:
Richting Arnhem :
– Driel / Arnhem-Zuid / Rijnstate Poli-Zuid / Kronenburg / Rijnhal / Scholen
– Overstappen naar Centraal Station Arnhem / Centrum Arnhem
Richting Wageningen :
– Renkum / Wageningen
– Aansluitingen op Heelsum / Oosterbeek/ Ede en verder.

Lijn 76 Heteren – Arnhem CS wordt aangepast naar lijn 36.
Deze route wordt in Heteren gewijzigd.
In plaats van het lusje via de halte Bretagnesingel wordt er in één richting om het dorp gereden waardoor een aantal issues rond de lijn zijn opgelost.
Naast de route zijn de tijden enigszins aangepast.
Voor de nieuwe routering om het dorp worden verschillende nieuwe haltes aangelegd.

Reismogelijkheden vanuit Heteren:
– Driel / Arnhem centrum / Arnhem Centraal Station
– Overstappen naar diverse richtingen

De dienstregelingen kunnen gecontroleerd worden op :
http://www.breng.nl/reizen-met-breng/14/de-nieuwe-dienstregeling-van-breng-komt-eraan/2140

Tot zo ver het nieuws met betrekking tot de lijnen.

Wat daarnaast belangrijk voor de inwoners van Heteren is, zijn de locaties en de lay-out van de nieuwe haltes.
Hierover kan ik kort zijn : De nieuwe haltes zijn er nog niet.
De gemeente is bezig deze haltes te ontwerpen en definitief te maken.
Deze ontwerpfase vindt zoveel mogelijk in overleg met de dorpsraad en de bewoners.
Bij het ontwerp van de definitieve haltes wordt getracht de huidige groenstructuur zoveel mogelijk te behouden.

Door het aanleggen van tijdelijke haltes en aanpassingen zorgt de gemeente er wel voor dat vanaf 9 december het reizen vanaf de nieuwe haltes mogelijk is.
Het kan echter zijn dat de tijdelijke haltes niet op de plaats liggen waar de definitieve halte komt.

Zodra er meer informatie over de haltes beschikbaar komt zal dit door de gemeente worden gecommuniceerd.

Tot zo ver deze berichtgeving.

dirk-jan-bus

 

 

Planning aanleg glasvezel Heteren is bekend

de planning van Reggefiber over de aanleg van glasvezel in Heteren is bekend:

Overbetuwe_planning_glasvezelaanleg.pdf

De Bomenweide zou volgens deze planning ergens tussen mei en juli 2013 aan de beurt zijn om aangesloten te worden.

glasvezel-bomenweide1

In Overbetuwe komen totaal elf wijkcentrales (Point of Presence): gebouwen met de omvang van een garagebox.
Deze wijkcentrales brengen de huisaansluiting op het glasvezelnetwerk tot stand en zijn een onmisbare schakel in het glasvezelnetwerk.
De gemeente en Reggefiber hebben samen de meest geschikte locaties uitgezocht, daarbij is gelet op zo min mogelijk overlast en geen toekomstige andere plannen voor de grond.
De gebouwtjes worden zo goed mogelijk in de omgeving ingepast.
Volgens de wet is er geen omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van de wijkcentrales, er is dus geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen.
De locaties waar de wijkcentrales in Heteren geplaatst worden:
De Rauwendaal in het plantsoen achter huisnummer 33 en De Haantjes in het hondenuitlaatveld (plaatsing in week 6 van 2013).

Op 16-04-2013 was er een speciale avond voor alle inwoners van Heteren door Reggefiber.
Ben er even geweest om het verhaal aan te horen, maar veel meer dan al op de site staat werd er niet verteld.
Maar ja, wat moet er nog meer verteld worden dan dat wat er al op de website en in de brieven staat?
Het viel me op dat er een aantal mensen in de zaal behoorlijk negatief waren, ik stel voor dat ze die overslaan en hier alvast beginnen 😉
Volgens de planning die men daar had liggen worden wij week 23 aangesloten.